Spoločnosť TACHOGRAFY s.r.o., Partizánske bola založená pred viac ako 10 rokmi. Nachádza sa v priestoroch spoločnosti SAŠA, s.r.o. , kde aj prevádzkuje svoju činnosť, ktorá spočíva v overovaní záznamových zariadení v cestnej doprave.

TACHOGRAFY s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe  Osvedčenia o akreditácii č. K-117 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou.

TACHOGRAFY s.r.o. prevádzkuje svoju činnosť na základe Rozhodnutia o autorizácii na výkon overovania určených meradiel – záznamových zariadení v cestnej doprave, vydaným Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej Republiky.

TACHOGRAFY s.r.o. pôsobí ako kalibračné laboratórium, ktoré je spôsobilé vykonávať kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave podľa rozsahu akreditácie.

pracovisko č. 1 v Partizánske, Veľká Okružná 1238

pracovisko č. 2 v Topoľčanoch, Stummerova 1276 (v areáli spoločnosti APEX)

Kalibračné laboratórium TACHOGRAFY s.r.o. spĺňa požiadavky normy ISO/IEC 17025:2007, ktorou sa zároveň zaväzuje vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne.